หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

   
   
  วิสัยทัศน์และการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
   
 

๑. นโยบายด้านการศึกษา

๑) พัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล ปฐมวัย

๒) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๓) ส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ แก่เด็ก และเยาวชน

๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

 

๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมการเมือง และการบริการภาครัฐ

๑) จัดให้มีสถานที่ แหล่งข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน

๒) ให้ความรู้ ควบคุมและป้องกันปัญหายาเสพติด งานสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี

๓) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ชุมชน

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารของชุมชน และองค์กร ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และนโยบายรัฐบาลฯ ให้มีประชาธิปไตย ความเสมอภาคแก่ชุมชน

๖) พัฒนาการบริหารการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร พนักงานลูกจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาการกีฬา ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและงานประเพณีท้องถิ่น

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลทั่วไป

๒) จัดให้มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬา ปรับปรุง ก่อสร้าง อุปกรณ์กีฬา

๓) ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม กิจกรรมวันสำคัญ ควบคู่กับการกีฬา

 

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๑) เพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพหรือสหกรณ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

๒) ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการผลิต การจำหน่าย การแปรรูปสินค้าเกษตรจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบวงจร

๓) ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในด้านอื่น ๆ

 

๕. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม

๒) พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมและการจัดให้มีแสงสว่างในตำบล

๓) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

 

๖. นโยบายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) จัดให้มีสวนสาธารณะและ/หรือที่พักผ่อนหย่อนใจประจำตำบล

๒) รักษาความสะอาดชุมชน พร้อมพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓) สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้ จัดให้มีกิจกรรม/โครงการ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชน เป็นต้น

   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม