14 ม.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (คลองควายฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 2,3,5,8,12,14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ม.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๔  มิ.ย. ๖๒ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๙  พ.ค. ๖๒ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารสวนตำบลมะขามล้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๙  พ.ค. ๖๒ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารสวนตำบลมะขามล้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  พ.ค. ๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๙ โครงการ
๘  พ.ค. ๖๒ ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง
๘  พ.ค. ๖๒ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารสวนตำบลมะขามล้ม
๘  พ.ค. ๖๒ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารสวนตำบลมะขามล้ม
๘  พ.ค. ๖๒ ประกาศราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๒  พ.ค. ๖๒ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒
๒๓  เม.ย. ๖๒ ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๙ โครงการ
๔  เม.ย. ๖๒ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
๒๐  มี.ค. ๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์โครงการ
๔  มี.ค. ๖๒ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๔  ก.พ. ๖๒ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒
๒๘ ม.ค. ๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
๓ ม.ค. ๖๒ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑
๓ ม.ค. ๖๒ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
๒๘  ธ.ค. ๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
๔  ธ.ค. ๖๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒  พ.ย. ๖๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
๒๒  ต.ค. ๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
๒๘  ก.ย. ๖๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
๓๑  ส.ค. ๖๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม๒๕๖๑
๓ ส.ค. ๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓ ส.ค. ๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓๑  ก.ค. ๖๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๒๐ ก.ค. ๖๑ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ ๓
๑๖ ก.ค. ๖๑ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
๒๙  มิ.ย. ๖๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

๓๑  พ.ค. ๖๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

๓๐  เม.ย. ๖๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
๑๑ เม.ย. ๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓๐  มี.ค. ๖๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๒๖ มี.ค. ๖๑ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑๐
๒๘  ก.พ. ๖๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๒ ก.พ. ๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑ ก.พ. ๖๑ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๙
๓๑  ม.ค. ๖๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑
๒๔ ม.ค. ๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนอนกรีตเหสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๒ ม.ค. ๖๑ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
๒๙  ธ.ค. ๖๐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๓๑  พ.ย. ๖๐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓๐  ต.ค. ๖๐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
๒๙  ก.ย. ๖๐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๓๑  ส.ค. ๖๐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
๒๙ ส.ค. ๖๐ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในตำบล
๒๙ ส.ค. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
๙ ส.ค. ๖๐ ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
๙ ส.ค. ๖๐ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
๔ ส.ค. ๖๐ ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพมาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
๔  ส.ค. ๖๐ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
๓๑  ก.ค. ๖๐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๕ ก.ค. ๖๐ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๙
๑๕ ก.ค. ๖๐ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๘
๑๒ ก.ค. ๖๐ ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
๑๒ ก.ค. ๖๐ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
๕ ก.ค. ๖๐ ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพมาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
๓๐  มิ.ย. ๖๐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๒๒ มิ.ย. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
๒๒  มิ.ย. ๖๐ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
๑๙  มิ.ย. ๖๐ ประกาศราคากลางโครงกาขุดลอกตะกอนดินคลองธรรมชาติมะขามล้ม-โคกโก
๓๑  พ.ค. ๖๐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๒๘  เม.ย. ๖๐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐
๒๔ เม.ย. ๖๐ ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
๒๔ เม.ย. ๖๐ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
๑๘ เม.ย. ๖๐ ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพมาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
๓ เม.ย. ๖๐ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๖
๓ เม.ย. ๖๐ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
๑ เม.ย. ๖๐ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑
๓๑  มี.ค. ๖๐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
๒๘  ก.พ. ๖๐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๕  ก.พ. ๖๐ ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔
๑๔   ก.พ. ๖๐ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔
๘ ก.พ. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔
๘ ก.พ. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐
๗   ก.พ. ๖๐ ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพมาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔
๘   ก.พ. ๖๐ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔
๑๕  ก.พ. ๖๐ ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐
๑๔   ก.พ. ๖๐ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐
๗   ก.พ. ๖๐ ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพมาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐
๘   ก.พ. ๖๐ ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำพร้อมตกแต่งคันดิน หมุ่ที่ ๑๒
๘   ก.พ. ๖๐ ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำพร้อมตกแต่งคันดิน หมุ่ที่ ๑
๘   ก.พ. ๖๐ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐
๓๑  ม.ค. ๖๐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๐
๑๒  ต.ค. ๕๙ การจัดทำแผนปฏิบัติกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
๑๖  ก.ย. ๕๙ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล)
๑๖  ก.ย. ๕๙ ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมตกแต่งคันดิน หมุ่ที่ ๑๒
๑๖  ก.ย. ๕๙ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
๑๖  ก.ย. ๕๙ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
๑๖  ก.ย. ๕๙ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
๒๕ มี.ค. ๕๙ ประกาศรายงานผลการสอบราค าโครงการซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๕ มี.ค. ๕๙ ประกาศรายงานผลการสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในตำบล ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
๒๔ มี.ค. ๕๙ ประกาศการพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๑ มี.ค. ๕๙ ประกาศการพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในตำบล ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
๘ มี.ค. ๕๙ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมตกแต่งคันดิน หมุ่ที่ ๒,๓,๔,๑๒,๑๔
๘ มี.ค. ๕๙ ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมตกแต่งคันดิน หมุ่ที่ ๙
๗ มี.ค. ๕๙ ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
๑ มี.ค. ๕๙ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
๑ มี.ค. ๕๙ ประกาศการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
๑ มี.ค. ๕๙ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในตำบล ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
๑ มี.ค. ๕๙ ประกาศการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในตำบล ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
๑๑  ก.พ. ๕๙ ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในตำบล ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
๙ ก.พ. ๕๙ ประกาศราคากลาง โครงการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตำบลามะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
๙ ก.พ. ๕๙ วิธการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในตำบล ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
๒๕ ม.ค. ๕๙ ประกาศเชิญชวนตกลงราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
๑๕ ม.ค. ๕๙ ประกาศเชิญชวนตกลงราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง
๙ ก.ย.๕๘ ประกาศรายงานผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จัหวัดสุพรรณบุรี
๘ ก.ย.๕๘ การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จัหวัดสุพรรณบุรี
๒๑ ส.ค .๕๘ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๑ ส.ค .๕๘ การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จัหวัดสุพรรณบุรี
๑๗ ส.ค .๕๘ ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จัหวัดสุพรรณบุรี

๑๐ มิ .ย.๕๘ การสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน  และปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๖  มี.ค.๕๘ ประกาศรายงานผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล) 
๖  มี.ค.๕๘ การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล)
๖  มี.ค.๕๘ การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็หมู่ที่ 9,13
๖  มี.ค.๕๘ ประกาศรายงานผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็หมู่ที่ 5,8
๖  มี.ค.๕๘ การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็หมู่ที่ 5,8
๑๗ ก.พ.๕๘ การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล)
๑๗ ก.พ.๕๘ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล)
๒๗ ม.ค.๕๘ ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล)

๑๗ ก.พ.๕๘ การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑๗ ก.พ.๕๘ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็หมู่ที่ 9,13 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,8
๑๗ ก.พ.๕๘ วิธีการคำนวณราาคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็หมู่ที่ 9,13
๒๘ ม .ค.๕๘ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็หมู่ที่ 5,8
๒๗ ม .ค.๕๘ ประกาศรายงานผลการสอบราคาโครงกาจ้างเหมารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
๒๗ ม .ค.๕๘ การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

๑๒ ม .ค.๕๘ การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๒ ม .ค.๕๘ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
๑๒ ธ .ค.๕๗ ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
๒๙ ธ.ค.๕๗ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
๒๖ ธ.ค.๕๗ ประกาศรายงานผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการ อบต.มะขามล้ม
๒๖ ธ.ค.๕๗ การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
๙ ธ.ค.๕๗ การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
๙ ธ.ค.๕๗ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
๑๒ พ.ย.๕๗ ประกาศราาคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
๙ ธ.ค.๕๗ การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๘ พ.ย.๕๗ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
๓๐ ต.ค.๕๗ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
๑ ต.ค.๕๗ ประกาศรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
๒๙ ก.ย. ๕๗ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๗

๑๑ ก.ย.๕๗ การสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล(รถยนต์นั่ง)

๒๙ ส.ค. ๕๗ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
๓๑ ก.ค. ๕๗ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
๒๗ มิ.ย. ๕๗ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
๓ มิ.ย.๕๗ การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
๓๐ พ.ค. ๕๗ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

๑ พ.ค.๕๗ ขอแก้ไขประกาศสอบราคาซื้อและเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒/๒๕๕๗

๓๐ เม.ย. ๕๗ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๗

๒๒ เม.ย.๕๗ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒๒ เม.ย.๕๗ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาฯ
๒๑ เม.ย.๕๗ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒๘ มี.ค.๕๗ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
๑๒ มี.ค.๕๗ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในตำบล
๒๘ ก.พ.๕๗ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๓๑ ม.ค.๕๗ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๗