หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

  ประจำปีงบประมาณ 2562
            สรุปจำนวนผู้มำรับบริการตามภารกิจของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2562
            สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
            สรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน (กองคลัง) ประจำปี 2562
            สรุปผู้มาติดต่อราชการ (กองช่าง) ประจำปี 2562
   
  ประจำปีงบประมาณ 2561
            สรุปจำนวนผู้มำรับบริการตามภารกิจของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561
            สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
            สรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน (กองคลัง) ประจำปี 2561
            สรุปผู้มาติดต่อราชการ (กองช่าง) ประจำปี 2561
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม