หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

การชำระภาษี
   
 

             การจัดเก็บภาษีป้าย

 

             แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558

 

              ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

              ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม การกำหนดยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษี ประจำปี 2558

 

              โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2558

   
 

   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม