หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

ผลงานการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

   
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ด้าน การบริหารการจัดการที่ดี  โดยคณะกรรมการอำนวยกาารจัดงาน รางวัลไทย
ได้มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๖
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
ได้มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๔
ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๕

IMG_1969.jpg

 

IMG_1970.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ระดับประเทศ

 

ารประกวดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2553 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านมะขามล้ม

     

IMG_1971.jpg

 

IMG_1972.jpg

รางวัลชนะเลิศการประกวด โครงการ กสช. ดีเด่น ปี 2525 ประเภทแหล่งน้ำ หมู่ 4,6,7,10 ต.มะขามล้ม

 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มอบโล่รางวัลชมเชย ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2550

     

IMG_1973.jpg

 

IMG_1974.jpg

รางวัลชนะเลิศ การประกวด โครงการตำบลคนดีสรีสุพรรณ ประจำปี 2552 

 

รางวัลชมเชย โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2548

IMG_1975.jpg

 

IMG_1976.jpg

รางวัลชมเชย โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2551

 

รางวัลชนะเลิศ การประกวด โครงการตำบลคนดีสรีสุพรรณ ประจำปี 2552

IMG_1977.jpg

 

IMG_1978.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบเกียติคุณความดีมอบให้ ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เกินกว่าร้อยละ 70 ของผู้มีสิทธิออกเสียงในตำบล 19 สิงหาคม 2550

 

คณะศึกษาหลักสูตรการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2552 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

IMG_1980.jpg

 

IMG_1981.jpg

   
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม