๓๐ ต.ค. ๖๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การชำระภาษีป้าย
๒๘ ต.ค. ๖๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
๒๕ ต.ค. ๖๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
๒๔ ต.ค. ๖๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๘ ต.ค. ๖๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑ ต.ค. ๖๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๓๐ ก.ย. ๖๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑๖ ก.ย. ๖๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๔ ต.ค. ๖๒ รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 4
๔ ต.ค. ๖๒ ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลมะขามล้ม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปี ๒๕๖๒
๑๓ มิ.ย. ๖๒ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๕ มิ.ย. ๖๒ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๕ มิ.ย. ๖๒ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๑๖ พ.ค. ๖๒ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี ๒๕๖๒
๓ พ.ค. ๖๒ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๓ พ.ค. ๖๒ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
๑๘ เม.ย. ๖๒ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2
๑ เม.ย. ๖๒ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
๑ เม.ย. ๖๒ รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ ๒
๔ ก.พ. ๖๒ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๔ ก.พ. ๖๒ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๑๓ ก.พ. ๖๒ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๓
๑๓ ก.พ. ๖๒ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๗ ธ.ค. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที ๑/๒๕๖๒
ขอความร่วมมือทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA) (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT) ได้เข้าตอบแบบประเมิน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 <คลิกลิงค์>
๕ พ.ย. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๕ พ.ย. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

๘ ต.ค. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1
๑ ต.ค. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
๑ ต.ค. ๖๑ รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 4
๑ ต.ค. ๖๑ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลมะขามล้ม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปี ๒๕๖๑
๒๘ ก.ย. ๖๑ แผนการจัดกาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒๘ ก.ย. ๖๑ รายงานการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๓ ก.ย. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที ๒/๒๕๖๒
๓ ก.ย. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
๑๔ ส.ค. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที ๑/๒๕๖๒
๙ ส.ค. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๑๒ ก.ย. ๖๑ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓๑ ก.ค. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๓๑ ก.ค. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๕ มิ.ย. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๕ มิ.ย. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑ มิ.ย. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
๑๘ พ.ค. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยสอง ประจำปี ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 
๘ พ.ค. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยสอง ประจำปี ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๓๐ เม.ย. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำงบประมาณ 2561 (พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2
๔ เม.ย. ๖๑ รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ ๒
๒๘ ก.พ. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
๒๖ ก.พ. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๒
๒๐ ก.พ. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๙ ก.พ. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๙ ก.พ. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๓๐ ม.ค. ๖๑ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำงบประมาณ 2561 (พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1
๒๐ พ.ย.๖๐ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การกำหนดยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษี ปี ๒๕๖๑
๑๐ พ.ย. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๑๐ พ.ย. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

๓๐ ต.ค. ๖๐ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑๐ ต.ค. ๖๐ ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๑๐ ต.ค. ๖๐ ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลมะขามล้ม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปี ๒๕๖๐ 
๖ ต.ค.๖๐ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
๒๘ ก.ย. ๖๐ แผนการจัดกาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒๙ ก.ย. ๖๐ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒๙ ก.ย. ๖๐ ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๓) 

๒๘ ก.ย. ๖๐ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๓๐ ส.ค. ๖๐ ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะขามล้ม 
๑๘ ส.ค. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
๑๘ ส.ค. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
๔ ส.ค. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๔ ส.ค. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๒๔ พ.ค. ๖๐ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ๔ ปี  
๑๒ พ.ค. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๑๒พ.ค. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๒๔ มี.ค. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๒๔ มี.ค. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลมะขามล้ม
๓ มี.ค. ๖๐ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
๑๔ ก.พ. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๑
๗ ก.พ. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๗ ก.พ. ๖๐ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๓๐ ธ.ค. ๕๙ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  ๒๕๕๙
๒๐ ธ.ค.๕๙ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การชำระภาษีป้าย

๒๐ ธ.ค.๕๙ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม จังหวัดสุพรรณบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไปรับแบบพิมพ์และ
กรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

๒๐ ธ.ค.๕๙ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การกำหนดยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐
๓๐ พ.ย. ๕๙ จดหมายข่าว ฉบับท ี่๑๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๓๐ พ.ย. ๕๙ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๙
๑๘ พ.ย. ๕๙ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๑๔ พ.ย. ๕๙ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๑๔ พ.ย. ๕๙ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๑๐ พ.ย. ๕๙ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปี ๒๕๕๙
๘ พ.ย. ๕๙ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๓๑ ต.ค. ๕๙ จดหมายข่าว ฉบับท ี่๑๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓๑ ต.ค. ๕๙ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙
๒๑ ต.ค. ๕๙ ประกาศสภาองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๒๑ ต.ค. ๕๙ ประกาศสภาองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๓๐ ก.ย. ๕๙ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  ๒๕๕๙
๒๓ ก.ย. ๕๙ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
๒๐ ก.ย. ๕๙ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๑๖ ก.ย. ๕๙ ประกาศสภาองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๑๖ ก.ย. ๕๙ ประกาศสภาองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๓๑ ส.ค. ๕๙ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๙
๒๙ ส.ค. ๕๙ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๑๙ ส.ค. ๕๙ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
๒๙ ก.ค. ๕๙ จดหมายข่าว ฉบับท ี่๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
๒๙ ก.ค. ๕๙ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๙
๓๐ มิ.ย.๕๙ จดหมายข่าว ฉบับท ี่๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๓๐ มิ.ย. ๕๙ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙
๓๑ พ.ค.๕๙ จดหมายข่าว ฉบับท ี่๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
๓๑ พ.ค. ๕๙ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๙
๑๖ พ.ค. ๕๙ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๒๙ เม.ย.๕๙ จดหมายข่าว ฉบับท ี่๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
๒๙ เม.ย. ๕๙ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  ๒๕๕๙
๓๑ มี.ค.๕๙ จดหมายข่าว ฉบับท ี่๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
๓๑ มี.ค. ๕๙ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  ๒๕๕๙
๒๙ ก.พ.๕๙ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
๒๙ ก.พ. ๕๙ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
๒๖ ก.พ. ๕๙ ประกาศสภาองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๙
๒๖ ก.พ. ๕๙ ประกาศสภาองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๙
๔ ก.พ. ๕๙ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี ๒๕๖๐
๒๙ ม.ค.๕๙ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒๙ ม.ค. ๕๙ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  ๒๕๕๙
๒๖ ม.ค. ๕๙ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๒๖ ม.ค. ๕๙ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

๒๒ ม.ค. ๕๙ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

๘ ม.ค. ๕๙ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๙
๘ ม.ค. ๕๙ ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๙
๒๙ ธ.ค.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การกำหนดยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๙
๒๙ ธ.ค.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การชำระภาษีป้าย

๒๙ ธ.ค.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม จังหวัดสุพรรณบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปรับแบบพิมพ์และ
กรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

๓๑ ธ.ค.๕๘ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๒๘ ธ.ค.๕๘ ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๘
๒๐ พ.ย.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
๒๐ พ.ย.๕๘ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑๓ พ.ย.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๒๙ ธ.ค.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การกำหนดยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๙

๑๙ ต.ค. ๕๘ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๒๐ ก.ย. ๕๘ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๙ ก.ย.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ สำหรับสนับสุนน
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘ ก.ย.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๕ ก.ย.๕๘ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนตุลาคม
๒๕ ส.ค.๕๘ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนกันยายน
๒๑ ส.ค.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๔ ส.ค.๕๘ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมยัประชุมสามัญ
สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๒๗ ก.ค.๕๘ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนสิงหาคม
๗ ก.ค.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๒๒ มิ.ย.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ
สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๒๒ มิ.ย.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

๕ มิ.ย.๕๘ ประชาสัมพันธ์จัดโครงการเพื่อให้บริการประชาชนนอกสถานที่

๒๙ พ.ค.๕๘ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนมิถุนายน
๑๘ พ.ค.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๑๕ พ.ค.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
๑ พ.ค.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๑ พ.ค.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๒๗ มี.ค.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
๒๗ มี.ค.๕๘ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน
๓ มี.ค.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
๒๐ ก.พ.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญ
วิธีการดำเนินการสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
๑๗ ก.พ.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
๑๗ ก.พ.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมวิสามัญ
สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๒ ก.พ.๕๘ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
๒๘ ม.ค.๕๘ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

๓๐ ธ.ค.๕๗ คำสั่ง เรื่องการมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

๑๗ ก.ย. ๕๗ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๒๘ ธ.ค.๕๗ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม

๒๖ ธ.ค.๕๗ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การกำหนดยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘
๒๖ ธ.ค.๕๗ ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๒๑ พ.ย.๕๗ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑๑ พ.ย.๕๗ จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม
๑๑ พ.ย.๕๗ แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๕๘

๒ พ.ค.๕๗ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๘ ก.พ.๕๗ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๗ ม.ค.๕๗ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕ ธ.ค.๕๖ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๙ ส.ค.๕๕ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง ปรับปรุงการมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
๒๕ ม.ค.๕๕ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในใบเสร็จรับเงิน