หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

   
 

นาย วีระ หวลบุดตา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

เกิดวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า

จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๕๐

โทรศัพท์ที่ทำงาน (อบต.มะขามล้ม) ๐-๓๕๔๔-๐๕๐๖

โทรศัพท์มือถือ ๐๙-๑๙๑๖-๕๖๕๙

E- mail : weera_hua@hotmail.com

การศึกษา ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

ปี ๒๕๓๖

- สารวัตรกำนันตำบลมะขามล้ม

ปี ๒๕๓๗ – ๒๕๕๑

- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.มะขามล้ม (รวม ๓ สมัย)

ปี ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑

- สมาชิกองค์การบริการส่วนตำบลมะขามล้ม

ปี ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน

- กรรมการศึกษา โรงเรียนวัดสุขเกษม

 

- กรรมการศึกษา โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒

ปี ๒๕๓๙ – ปัจจุบัน

- กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุขเกษม

 

- กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒

 

- ประธานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

ปี ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน

- กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามล้ม หมู่ที่ ๒

ปี ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน

- ประธานประปาตำบลมะขามล้ม ๕หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๔,๑๒,๑๔

 

- ประธานกองทุนกลุ่มเกษตรกรชาวนา หมู่ที่ ๔

 

- กรรมการตรวจสอบและติดตามผลการบริการงานตำรวจ

 

(กต.ตร.) สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปลาม้า

 

- กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

 

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒

 

- ที่ปรึกษากองทุนหมู่บ้านโพนขาม หมู่ที่ ๔

 

- ที่ปรึกษากลุ่มผู้เลี้ยงโคนมอำเภอบางปลาม้า

ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗

- กรรมการบริหารและเหรัญญิกชมรมอาสาสมัคร

 

ประชาสงเคราะห์อำเภอบางปลาม้า

ปี ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน

- ประธานอาสาสมัครตำรวจชุมชน(อส.ต.ช.ต.) ต.มะขามล้ม

 

- ประธานอาสาสมัครตำรวจชุมชน(อส.ต.ช.ต.)อำเภอบางปลาม้า

 

- ประธานคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

 

- ประธานคณะกรรมการจัดหาเงินสร้างศาลาอเนกประสงค์

 

วัดสุขเกษม (ก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๕๑)

ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐

- ประธานชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางปลาม้า

ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

ปี ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

   

รางวัลที่ได้รับ

 

ปี ๒๕๔๗

รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น จากอำเภอบางปลาม้า

ปี ๒๕๔๘

รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น จากอำเภอบางปลาม้า

ปี ๒๕๔๘

รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จากกระทรวงมหาดไทย

ปี ๒๕๕๐   รางวัล คนดีศรีแผ่นดิน จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ 
ปี ๒๕๕๗ รางวัล ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๗ รางวัล บุคคลคุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๗ รางวัล บุคคลแห่งปี "ระฆังทอง" ประจำปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๗ รางวัล ด้าน การบริหารจัดการที่ดี

ปี ๒๕๕๘

รางวัล "คนดีของแผ่นดิน" ประจำปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๘

รางวัล "นักปกครองดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๖๐

รางวัล "องค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น" ประจำปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

รางวัล "องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม" ประจำปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๑ รางวัล "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ สาขาการส่งเสริมคุณภาพพชีวิต" ประจำปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

รางวัล "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ" ประจำปี ๒๕๖๒

   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม