หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

   
 

นาย วีระ หวลบุดตา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

เกิดวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า

จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๕๐

โทรศัพท์ที่ทำงาน (อบต.มะขามล้ม) ๐-๓๕๔๑-๖๓๒๘ , ๐-๓๕๔๑-๖๑๓๓ , ๐-๓๕๔๑-๖๓๒๕

โทรศัพท์มือถือ ๐๙-๑๙๑๖-๕๖๕๙

E- mail : weera_hua@hotmail.com

การศึกษา ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

ปี ๒๕๓๖

- สารวัตรกำนันตำบลมะขามล้ม

ปี ๒๕๓๗ – ๒๕๕๑

- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต.มะขามล้ม (รวม ๓ สมัย)

ปี ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑

- สมาชิกองค์การบริการส่วนตำบลมะขามล้ม

ปี ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน

- กรรมการศึกษา โรงเรียนวัดสุขเกษม

 

- กรรมการศึกษา โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒

ปี ๒๕๓๙ – ปัจจุบัน

- กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุขเกษม

 

- กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒

 

- ประธานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

ปี ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน

- กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามล้ม หมู่ที่ ๒

ปี ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน

- ประธานประปาตำบลมะขามล้ม ๕หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๔,๑๒,๑๔

 

- ประธานกองทุนกลุ่มเกษตรกรชาวนา หมู่ที่ ๔

 

- กรรมการตรวจสอบและติดตามผลการบริการงานตำรวจ

 

(กต.ตร.) สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปลาม้า

 

- กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

 

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒

 

- ที่ปรึกษากองทุนหมู่บ้านโพนขาม หมู่ที่ ๔

 

- ที่ปรึกษากลุ่มผู้เลี้ยงโคนมอำเภอบางปลาม้า

ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗

- กรรมการบริหารและเหรัญญิกชมรมอาสาสมัคร

 

ประชาสงเคราะห์อำเภอบางปลาม้า

ปี ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน

- ประธานอาสาสมัครตำรวจชุมชน(อส.ต.ช.ต.) ต.มะขามล้ม

 

- ประธานอาสาสมัครตำรวจชุมชน(อส.ต.ช.ต.)อำเภอบางปลาม้า

 

- ประธานคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

 

- ประธานคณะกรรมการจัดหาเงินสร้างศาลาอเนกประสงค์

 

วัดสุขเกษม (ก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๕๑)

ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐

- ประธานชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางปลาม้า

ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

ปี ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

   

รางวัลที่ได้รับ

 

ปี ๒๕๔๗

รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น จากอำเภอบางปลาม้า

ปี ๒๕๔๘

รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น จากอำเภอบางปลาม้า

ปี ๒๕๔๘

รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จากกระทรวงมหาดไทย

ปี ๒๕๕๐

รางวัล คนดีศรีแผ่นดิน จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ

   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม