หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

  ดาวน์โหลดเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
   
 

            คู่มือสุขภาพประจำตัวผู้สูงอายุ

              -  สิทธิประโยชน์ของคนพิการ
              -  คู่มือการรับชำระภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน
              -  คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
              -  คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
              -  คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ)
              -  คู่มือการแจ้งขุดดิน และการแจ้งถมดิน
              -  คู่มือการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
              -  คู่มือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ขั้นตอนการออกใบอนุญาต)
              -  คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
              -  คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
              -  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม ประจำปีงบประมาณ 2560
              -  คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม