หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

นายวีระ หวลบุดตา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม

ประวัติการทำงาน

คลิ๊ก...

วิสัยทัศน์และการทำงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลมะขามล้ม อ่านต่อ

 

 

 

 

        

ข้อมูลพื้นฐาน

- โครงสร้างหน่วยงาน

- ข้อมูลผู้บริหารระดับสูง

- อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย

- ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

- กฎหมาย พระราชบัญัติ ฯลฯ

การบริหารงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

- รายงานผลดำเนินงานประจำปี(ที่ผ่านมา)

- คู่มือหรือมาตรฐานปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน

- ข้อมูลเชิงสถิติของการบริการแก่ประชาชน

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการแก่ประชาชน

- การให้การบริการในรูปแบบออนไลน์ ( E-Service )

การบริหารเงินงบประมาณ

- ข้อบัญหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี

- รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(ระหว่างปี)

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ที่ผ่านมา) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ (ที่ผ่านมา)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัคเลือกบุคลากร

- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลกร

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การส่งเสริมความโปร่งใส่

- คู่มือหรือรายละเอียดที่แสดงขั้นตอน กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ

- รายงานผลการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำปี(ที่ผ่านมา)

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการพัฒาท้องถิ่น

- กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

- ระบบป้องการทุจริต

- รายงานการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

- แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ระหว่างปี)

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ที่ผ่านมา)

 

 

 

      ห้องสนทนา

 

   

 

 

 

 

เตือนภัย รายงานแผ่นดินไหว
เส้นทางเดินพายุ

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ

GIS ข้อมูลลุ่มน้ำ
NWP Model    
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม